Používame cookies

Súbory cookie a ďalšie technológie sledovania používame na zlepšenie vášho zážitku z prehliadania našich webových stránok, na to, aby sme vám zobrazovali prispôsobený obsah a cielené reklamy, na analýzu návštevnosti našich webových stránok a na pochopenie toho, odkiaľ naši návštevníci prichádzajú. Viac info

 

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť Piata Avenue s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete, a týmto si Vás naša spoločnosť dovoľuje informovať o spôsobe spracovania Vašich osobných údajoch.

Piata Avenue s.r.o.

so sídlom Korzo 3454/23, 010 15 Žilina

IČO: 52 950 921, zapísaná v Obchodnom registri OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 74416/L

kontakt (e-mail): info@piataavenue.sk

ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „Naša spoločnosť

1.  PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, transparente iba v nevyhnutnom rozsahu na dosiahnutie účelu.

Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré Prevádzkovateľ alebo Prevádzkovateľom poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi dotknutej osoby alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladané na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu a likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb.

2. ÚČELY SPRACÚVANIA A AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME

A)  údaje z COOKIES

Za účelom zabezpečenia správneho fungovania našej webovej stránky sa vo Vašom zariadení (napr. počítač/smartphone/tablet) ukladajú malé dátové súbory s názvom Cookies. Prezeraním našej webstránky súhlasíte s používaním týchto súborov, ktoré umožňujú webovej lokalite zapamätať si na určitý čas Vaše akcie a predvoľby (napríklad jazyk, veľkosť písma, zobrazenie a iné) a to za účelom lepšieho prispôsobenia našej webovej stránke Vaším záujmom. Na spracúvanie súborov Cookies sa vyžaduje Váš predchádzajúci súhlas. Súbory Cookies môžete kedykoľvek zo svojho zariadenia odstrániť alebo zablokovať, v takom prípade však niektoré funkcie našej webstránky nemusia fungovať správne.

B)  osobné údaje z kontaktného formulára

Na našej webovej stránke nás môžete požiadať o dopyt alebo ponuku, získať informácie o zverejnenej nehnuteľnosti prostredníctvom kontaktného formulára. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje:

 • Meno/Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail

C)  osobné údaje nevyhnutné pri predzmluvných a zmluvných vzťahoch

V prípade predzmluvného vzťahu (napr. vypracovanie zmluvy o sprostredkovaní predaja/nájmu nehnuteľnosti, zmluvy o rezervácií nehnuteľnosti) a zmluvného vzťahu (napr. príprava kúpnopredajných zmlúv, nájomných zmlúv, návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a pod.)  s naším klientom spracúvame nasledovné osobné údaje:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, príp. iný identifikátor, rodinný stav, štátna príslušnosť)
 • Kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu, príp. korešpondenčná adresa, telefonický kontakt, e-mailový kontakt)
 • Ostatné údaje (číslo bankového účtu)

Bez spracovania osobných údajov na účely uvedené vyššie nie je možné Vám službu Našou spoločnosťou plnohodnotne poskytnúť.

3. SPôSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a bez súhlasu dotknutej osoby nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám s výnimkou advokátskych kancelárií, notárskych úradov, poskytovateľov poštových služieb, poisťovní, finančných inštitúcií, súdnych znalcov, finančných sprostredkovateľom a pod., a to len v nevyhnutných prípadoch, ktoré bezprostredne súvisia z plnením zmluvných a záväzkových vzťahov. O potrebe a dôvode sprístupnenia osobných údajov dotknutej osoby tretej strane podľa predchádzajúcej vety, bude Prevádzkovateľ dotknutú osobu informovať.

Právnym podkladom na spracúvanie osobných údajov pre účel reklamy a marketingu služieb Našej spoločnosti (zasielanie aktuálnej ponuky nehnuteľností, zasielanie informačných newsletterov o našich službách, a pod.) je predchádzajúci súhlas dotknutej osoby, ktorý dotknutá osoba môže kedykoľvek odvolať.

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa poskytnuté tretín osobám aj bez jej súhlasu, a to napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, štátnym orgánom. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť z dôvodu plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa podľa osobitných predpisov spracúvané za účelom vyhotovovania, spracúvania, archivácie účtovných a daňových dokladov, účtovníctva, evidencie pošty a s tým súvisiacich dokladov.

Na ďalšie spracúvanie údajov pre štatistické účely sa osobné údaje anonymizujú.

4. DĹŽKA USCHOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely predzmluvných vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu nevyhnutnú k vzniku záväzkového / zmluvného vzťahu. V prípade, ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, sú údaje bezodkladne vymazané, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak alebo nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich ďalšie spracúvanie.

Osobné údaje dotknutej osoby získané na účely plnenia zmluvných a záväzkových vzťahov sa spracúvajú výhradne po dobu platnosti záväzku alebo zmluvného vzťahu, resp. do vysporiadania vzájomných záväzkov z tohto vzťahu vyplývajúcich, pokiaľ osobitný právny predpis neustanovuje inak alebo nebol poskytnutý osobitný súhlas na ich ďalšie spracúvanie.

 Osobné údaje uvedené v daňových, účtovných, poštových dokladoch uchovávame v súlade s príslušnými právnymi predpismi po dobu 10 rokov po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týkajú. 

5. VAŠE PRÁVA / PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané, má právo:

 • na informácie o spracúvaní jej osobných údajov;
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú a uchovávajú;
 • požiadať o opravu svojich nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, keď už nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné;
 • namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na marketingové účely alebo na iné účely, ktoré nesúvisia s poskytovanou službou;
 • požiadať o obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov v osobitných prípadoch;
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a/alebo požiadať o ich prenos inému prevádzkovateľovi;
 • kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, ak takýto súhlas udelila;
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa jej týkajú alebo ju výrazne ovplyvňujú, vychádzajúce z jej osobných údajov, vykonávali fyzické osoby a nie automatizovane technické prostriedky, ak sú osobné údaje takto Prevádzkovateľom spracúvané.
 • vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu Prevádzkovateľa;
 • podať žiadosť alebo sťažnosť Prevádzkovateľovi v súvislosti s ochranou a spracúvaním jej osobných údajov, a to písomne na adrese: Piata Avenue s.r.o., Korzo 3454/23, 010 15 Žilina, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese: info@piataavenue.sk;
 • ak sa dotknutá osoba domnieva, že je spracúvanie jej osobných údajov v rozpore právnymi predpismi, je oprávnená podať sťažnosť dozornému orgánu. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, www.dataprotection.gov.sk/;

6. PLATNOSŤ

Táto informácia je platná a účinná od 20. marec 2020.